Konkurs Zagrodowy

REGULAMIN KONKURSU „POSMAKUJ RADOŚCI DLA ODPORNOŚCI”

Przepisy ogólne 

 1. Organizatorem Konkursu „Posmakuj radości dla odporności” jest Media In Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 47, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000499301, NIP:5252580407, REGON: 147114480 o kapitale zakładowym
  w wysokości 50 000 złotych, dalej jako „Organizator”.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem
  i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
 3. Konkurs organizowany jest na zlecenie Sedar S.A. z siedzibą
  w Międzyrzeczu Podlaskim
   (21-560), ul. Radzyńska 3 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS: 0000108829, NIP: 5380002923, REGON: 001389684, o kapitale zakładowym w wysokości 1 590 000,00 zł, dalej jako „Zleceniodawca”.
 4. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej fotografii zamieszczonej na stronie www.konkurszagrodowy.pl,  zgodnie z § 3.
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Czas trwania Konkursu: 9.03.2021 r. – 6.04.2021 r.
 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami Konkursowymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r.
  o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej Uczestnikiem.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 1. Każdy z Uczestników  jest zobowiązany do akceptacji postanowień Regulaminu, wyrażenia zgody na udział w Konkursie, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w tym zgodę̨ na wykorzystanie wizerunku.
 2. Wyrażenie zgód, o których mowa w punkcie poprzedzającym jest bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w Konkursie. Organizator może odmówić́ wzięcia udziału przez osobę̨, która nie zaakceptowała Regulaminu oraz nie wyraziła wszystkich wymaganych zgód.
 3. Każdy z Uczestników ma prawo do rezygnacji z udziału w Konkursie w dowolnym momencie bez podania przyczyny. W tym celu należy drogą elektroniczną wysłać wiadomość na adres rezygnuje@konkurszagrodowy.pl zawierającą oświadczenie
  o rezygnacji z udziału w Konkursie.

Zasady i przebieg konkursu

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien:
  • w okresie od 9.03.2021r. do 6.04.2021 r. do godz. 23:59:59 dokonać zakupu co najmniej jednego dowolnego opakowania z asortymentu Kurczaka Zagrodowego (zwany dalej „Produkt Konkursowy”),
  • zachować paragon,
  • wejść na stronę: www.konkurszagrodowy.pl, dokonać rejestracji w Konkursie poprzez uzupełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego, udzielenie niezbędnych zgód (dot. danych osobowych i akceptacji Regulaminu),  zamieścić fotografię konkursową, dodać opis zdjęcia.
 2. Zgłoszenie musi mieć datę i godzinę taką samą lub późniejszą niż data i godzina dokonania zakupu Produktów Konkursowych na paragonie.
 3. Fotografia konkursowa jest pracą twórczą Uczestnika, musi przedstawiać sposoby na poprawę samopoczucia, a ponadto musi być:
  • nadesłana w formacie JPG, PNG,
  • zdjęcie nie może przekroczyć 15 MB,
 4. Zgłoszona Fotografia konkursowa musi być wynikiem samodzielnej pracy twórczej Uczestnika i nie może naruszać jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich i/lub nazw handlowych. Fotografia ponadto nie może zawierać elementów mogących być uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub promujące alkohol, narkotyki, przemoc lub inne zachowanie sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte normy,  w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, itp.
 5.  Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków Regulaminu Konkursu.
 7. W przypadku, gdy na paragonie nie widnieje wyraźnie wyszczególniona nazwa Produktu Konkursowego, Uczestnik ma obowiązek uzyskać od pracownika sklepu, w którym kupił Produkt Konkursowy, jego podpis na odwrocie paragonu wraz z informacją o ilości nabytych Produktów Konkursowych oraz pieczątką sklepu lub zachować opakowanie z widocznym kodem kreskowym Produktu Konkursowego.
 8. Do dokonania jednego zgłoszenia konkursowego konieczne jest posiadanie jednego paragonu fiskalnego, świadczącego o zakupie co najmniej jednego Produktu Konkursowego. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, pod warunkiem, że ilość zgłoszeń konkursowych odpowiada ilości posiadanych paragonów fiskalnych, świadczących o zakupie co najmniej jednego Produktu Konkursowego. W przypadku dokonania zakupu Produktów Konkursowych w liczbie większej niż jeden potwierdzonych na jednym paragonie, Uczestnik uprawniony jest do rejestracji jednego zgłoszenia konkursowego, zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia konkursowego uprawnia posiadanie jednego paragonu fiskalnego, świadczącego o zakupie co najmniej jednego Produktu Konkursowego. Dla przykładu, jeśli Uczestnik zakupił jednorazowo trzy Produkty Konkursowe, to na podstawie paragonu, który dokumentuje ten zakup może zgłosić się do Konkursu jeden raz.
 9. Za dowód zakupu Produktu Konkursowego Organizator uznaje wyłącznie paragon fiskalny. Nie można dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie na podstawie innego dowodu zakupu poza wskazanymi powyżej, np. faktury VAT wystawionej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (z numerem NIP), faktury VAT wystawionej osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tj. bez NIP nabywcy), potwierdzenia dokonania płatności kartą itp.
 10. Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Konkursie może korzystać wyłącznie z tego samego adresu e-mail i tego samego numeru telefonu. W ramach udziału w Konkursie z tego samego adresu e-mail i tego samego numeru telefonu nie może korzystać więcej niż jeden Uczestnik. Jako adres e-mail i numer telefonu właściwy dla danego Uczestnika rozumie się ten adres e-mail i numer telefonu, które Uczestnik podał, przesyłając swoje pierwsze zgłoszenie w Konkursie. Raz wykorzystany zestaw danych w postaci adresu e-mail i numeru telefonu traktowany jest w Konkursie jako odrębny Uczestnik. Ponowne zgłoszenie udziału w Konkursie przez tego samego Uczestnika, jednakże z podaniem innego adresu e-mail i/lub numeru telefonu, a także zgłoszenie udziału w Konkursie przez dwóch lub więcej Uczestników z podaniem tego samego adresu e-mail i/lub numeru telefonu, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą do wykluczenia danej osoby lub osób z udziału w Konkursie i pozbawienia jej prawa do nagrody.
 11. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie: od dnia 9 marca 2021 r. do dnia 6 kwietnia 2021 r. do godz. 23:59:59. Zgłoszenie udziału w Konkursie przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
 12. W sytuacji powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do tego czy dany Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie lub czy bierze udział w Konkursie zgodnie z Regulaminem, w tym zwłaszcza co do tożsamości Uczestnika lub autentyczności przedstawionych przez niego dowodów zakupu Produktów Konkursowych (np. co do tego czy dokumentują one rzeczywiste zakupy i czy nie zostały wystawione bezpodstawnie), Organizator w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, może zwrócić się na piśmie do Uczestnika o przesłanie, w terminie nie później niż 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail, oryginałów:
  • dowodów zakupu Produktów Konkursowych zgłoszonych w Konkursie, jak również dowodów dokonania płatności za te zakupy, np. wyciągów z konta bankowego i potwierdzeń płatności kartą,
  • czytelnej kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika,
  • dodatkowego podpisanego własnoręcznie przez Uczestnika oświadczenia, że Uczestnik spełnia wszystkie wymagania udziału w Konkursie i nie naruszył żadnego ze wskazanych w piśmie Organizatora postanowień Regulaminu,
  • pisemnego i opieczętowanego oświadczenia sklepu/-ów, który/-e wystawił/-y dowody zakupu Produktów Konkursowych zgłoszonych w Konkursie, że dowody te są autentyczne, tzn. stwierdzają rzeczywiście dokonane zakupy Produktów Konkursowych.
 13. Jeśli na wezwanie Organizatora Uczestnik nie przedstawi odpowiednich dokumentów zgodnie z powyższymi zasadami, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu oraz do niewydania mu nagrody.
 14. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:
  • nie spełniają wymogów określonym niniejszym Regulaminem,
  • biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych;
  • prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;
  • prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.

Nagrody

 1. Do wydania w Konkursie przewidziano łącznie 104 nagrody rzeczowe.
 2. Do wygrania będzie raz w tygodniu 26 nagród: 1 x nagroda główna XIAOMI MI Air Purifier PRO; 5 x Mobilny system uzdatniania wody Aquaphor J.Shmidt 500; 20 x Dzbanek filtrujący Aquaphor Provence.
 3. Oprócz nagród rzeczowych przyznaje się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% nagrody rzeczowej. Ta dodatkowa nagroda pokryje 10-procentowy zryczałtowany podatek od nagrody rzeczowej oraz zryczałtowany podatek od niej samej. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 4. Łączna wartość nagród rzeczowych w konkursie wynosi 14335,20 zł. Kwota ta zostanie powiększona o kwotę zryczałtowanego podatku, zgodnie z § 4 ust. 5. Poszczególna wartość nagród wynosi:
  • nagroda główna – Oczyszczacz powietrza XIAOMI MI Air Purifier PRO o wartości rynkowej 899 zł oraz nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej, tj. 99,89zł, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie podatku,
  • mobilny system uzdatniania wody Aquaphor J.Shmidt 500 o wartości rynkowej 197 zł oraz nagroda pieniężna w wysokości 11,11% nagrody rzeczowej , tj. 21,89, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie podatku,
  • dzbanek filtrujący Aquaphor Provence o wartości rynkowej 84,99 zł  oraz nagroda pieniężna w wysokości 11,11% nagrody rzeczowej, tj. wartościowo 9,44 zł, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie podatku.
 5. Organizator sporządzi PIT-8 AR, tj. deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych i prześle ją do właściwego urzędu skarbowego.
 6. Raz w tygodniu Komisja Konkursowa ocenia i dokonuje wyboru Laureatów Konkursu. Komisja konkursowa składa się z 3 osób wskazanych przez Organizatora Konkursu. Do zadań Komisji należy: rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzanych czynności, zapewnienie zgodnego z Regulaminem uczestnictwa w Konkursie i przedłożenia pod ocenę Komisji wszystkich prawidłowych zgłoszeń, prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
 7. Komisja Konkursowa, podczas wybierania zwycięskich prac, będzie zwracała szczególną uwagę na następujące kryteria:
  • oryginalność i unikatowość;
  • pomysłowość i kreatywność;
 8. Wyboru zwycięskich zgłoszeń konkursowych Komisja Konkursowa dokona raz w tygodniu podczas posiedzenia Komisji:
  • 1 tydzień (9.03 – 15.03.2021 r.)
   dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu 9.03.2021 roku od godziny 00:01:00 do dnia 15.03.2021 roku do  godziny 23:59:59 ogłoszenie wyników: 18.03.2021 r.
  • 2 tydzień (16.03 – 22.03.2021 r.)
   dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu 16.03.2021 roku od godziny 00:01:00 do dnia 22.03.2021 roku do  godziny 23:59:59 ogłoszenie wyników: 25.03.2021 r.
  • 3 tydzień (23.03 – 29.03.2021 r.)
   dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu 23.03.2021 roku od godziny 00:01:00 do dnia 29.03.2021 roku do  godziny 23:59:59 ogłoszenie wyników: 1.04.2021 r.
  • 4 tydzień (30.03 – 6.04.2021 r.)
   dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu 30.03.2021 roku od godziny 00:01:00 do dnia 6.04.2021 roku do  godziny 23:59:59 ogłoszenie wyników: 9.04.2021 r.
 9. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora w terminie do 3 dni roboczych od wyboru Laureatów. Za dzień roboczy uważa się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Sposób weryfikacji Laureatów będzie następujący:
  • w terminie do 3 dni roboczych od daty posiedzenia Komisji, laureat otrzyma od Organizatora informację o przyznaniu prawa do nagrody za pomocą wiadomości email wysłanej na adres e-mail Uczestnika, który podał w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu. Laureat w treści e-mail zostanie powiadomiony
   o wyniku Konkursu i poproszony o potwierdzenie, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o przyznaniu nagrody, uczestnictwa w Konkursie oraz przekazania swoich danych osobowych koniecznych do wydania nagrody,
   w przypadku, gdyby pierwotnie przesłane zdjęcie/skan okazało się nieczytelne lub wątpliwe. Organizator zastrzega prawo zażądania oryginału paragonu/opakowania Konkursowego w razie wątpliwości co do jego autentyczności.
  • w przypadku, gdy laureat do nagrody nie spełni warunków określonych w pkt. a, wówczas nastąpi weryfikacja prawa do nagrody uczestnika będącego kolejnym na liście rezerwowej, przy czym prawo do danej nagrody może przejść tylko jeden raz na uczestnika z listy rezerwowej. Uczestnik ten zostanie powiadomiony
   o ewentualnej wygranej za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od ostatecznego dnia, w którym powinien zostać doręczony formularz internetowy dla laureatów z uzupełnionymi danymi przez poprzednio weryfikowanego laureata.
 11. W przypadku, gdy w danym etapie Konkursu liczba zgłoszeń konkursowych będzie mniejsza niż liczba nagród przewidziana na ten dzień, nagrody przechodzą na kolejny etap. Jeśli w ostatnim etapie Konkursu liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba nagród przewidzianych na ostatni tydzień jego trwania, pozostałe nagrody nie zostaną przyznane i pozostaną do dyspozycji Organizatora.
 12. Procedura weryfikacyjna zmierzająca do wydania nagród zakończy się najpóźniej
  w dniu 9.04.2021 roku.
 13. Każdy Uczestnik może najwyżej 1 raz zostać nagrodzony w ramach Konkursu.
 14. Laureat traci prawo do nagrody, gdy:
  • nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu i/lub,
  • odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania nagrody,
  • po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zostanie stwierdzone,
   że naruszył postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów.
 15. Komisja do dnia 9.04.2021 r. sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora. Wyniki Konkursu dostępne będą również na stronie internetowej Konkursu www.konkurszagrodowy.pl.
 16. Brak możliwości dostarczenia nagrody, zawiniony przez Uczestnika, powoduje przejście prawa do nagrody na kolejnego Uczestnika na liście.
 17. Nagroda nie podlega wymianie na nagrodę innego rodzaju. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania nagród.
 18. Laureat może zrzec się prawa do nagrody, nie może jednak przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
 19. Organizator Konkursu zastrzega, iż żaden z uczestników Konkursu nie ma prawa do zamiany otrzymanej nagrody na nagrodę innego rodzaju.
 20. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie www.konkurszagrodowy.pl.
 21. Z chwilą wręczenia nagrody Laureat, bez dodatkowego wynagrodzenia, w zamian za przyznaną Nagrodę, przekazuje Organizatorowi majątkowe prawa autorskie
  i prawa zależne do przesłanej Fotografii („Utwór”), na wszelkich znanych w nam polach eksploatacji, w szczególności wymienionych poniżej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych:

  • zwielokrotniania technikami druku, audio-video, technikami cyfrowymi, reprodukcji, kopiowania, publicznego odtwarzania i wystawiania, użytkowania
   w różnych formach reklamy i promocji;
  • eksploatacji i rozpowszechniania na wszystkich możliwych i znanych dla Utworu polach eksploatacji, w szczególności zwielokrotnienia technikami przemysłowymi, publicznego odtwarzania i wystawiania, użytkowania w różnych formach reklamy i promocji bądź stosowanie dzieła w dowolnym zakresie;
  • wykorzystania Utworu we wszelkich formach, wszelkich środkach i wszelkich warunkach działania lub używania, poprzez wszelkie procesy dla wszelkich mediów oraz przy pomocy dowolnego medium jakie Organizator zechce wybrać, czy to obecnie czy też w przyszłości;
  • utrwalania na wszelkich znanych nośnikach;
  • zwielokrotniania za pomocą technik mechanicznych, magnetycznych, optycznych i cyfrowych, w tym w szczególności z wykorzystaniem urządzeń: drukarskich, audio oraz audio-wideo, fotograficznych, informatycznych
   i innych;
  • wprowadzania do pamięci komputera, w tym także wprowadzanie do
   i rozpowszechnianie za pomocą sieci komputerowych, w tym w szczególności za pośrednictwem sieci Internet; rozpowszechnianie w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do Utworów w wybranym przez siebie miejscu i czasie;
  • wykorzystania we wszelkich działaniach reklamowych i Konkursowych;
  • wystawiania, wyświetlania, publicznego odtworzenia oraz publicznej prezentacji.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane Organizatorowi do dnia 7.04.2021 r. na adres: reklamacje@konkurszagrodowy.pl
 2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
 3. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 7 dni, liczonych od dnia jej doręczenia.
 4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Media In Sp. z o. o.
  z siedzibą w Warszawie
   (02-672), ul. Domaniewska 47, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000499301, NIP:5252580407, REGON: 147114480 o kapitale zakładowym
  w wysokości 50 000 złotych.
 2. Odbiorcami danych są następujące kategorie podmiotów: Zleceniodawca, podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Konkurs (podwykonawcy), np. dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe oraz prawne itp. Dane osobowe zostaną ujawnione innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. W każdym przypadku, gdy zostaną ujawnione dane osobowe innym podmiotom, zostanie to dokonane w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 3. Dane osobowe Uczestników i Laureatów będą przetwarzane w celu organizacji
  i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy Laureatów) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
  w konkursie.
 5. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zależny od celu przetwarzania oraz od rodzaju obowiązków prawnych. W celach związanych
  z przeprowadzaniem Konkursu dane będą przechowywane przez okres  przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Konkursie (okres ten może wynieść 6 lat od chwili powstania roszczeń plus okres do końca roku, w którym mija ww. 6 lat), a w przypadku zgłoszenia roszczenia przez daną osobę okres przechowywania
  i przetwarzania jej danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem.
 6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie (wiąże się to z dyskwalifikacją udziału w konkursie). Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonywać poprzez kontakt
  z Administratorem na adres daneosobowe@konkurszagrodowy.pl
 7. W przypadku naruszenia reguł przetwarzania danych osobowych, to każdy Uczestnik ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto każdy z Uczestników ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw można zgłosić poprzez kontakt z Administratorem na adres daneosobowe@konkurszagrodowy.pl
 8. Dla Konkursu prowadzona jest strona internetowa pod adresem www.konkurszagrodowy.pl Zasady ochrony danych związane z korzystaniem z tej strony podane są w odrębnej zakładce „Polityka prywatności”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.
 2. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie www.konkurszagrodowy.pl.
 3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu. W przypadku zmiany lub unieważnienia któregokolwiek punktu Regulaminu, pozostałe jego postanowienia zostają w mocy.

 

 

Kontakt

E-mail:

kontakt@konkurszagrodowy.pl